Upute za korištenje aplikacije „Zeleni katastar Grada Osijeka“

Područje aplikacije podijeljeno je na 4 dijela. Najveći dio zauzima prostor za prikaz mape i objekata.
Lijevo od tog prostora nalazi se prostor za prikaz sadržaja (legende) mape a iznad njega je prostor u kojemu se prikazuju atributi označeno g objekta.
Na vrhu prozora nalazi se alatna traka.

Prikazivanje i skrivanje slojeva mape

Prilikom pokretanja aplikacije vidljivi su svi slojevi. Prikaz pojedinih slojeva ovisi o trenutnom mjerilu prikaza mape. Kod sitnijih mjerila neki slojevi nisu vidljivi na mapi.
Skrivanje slojeva se vrši na način da se ukloni kvačica ispred imena sloja u sadržaju mape, uključivanje sloja vrši se stavljanjem kvačica ispred imena sloja koji se želi prikazati.

Promjena pogleda na mapu (kretanje po mapi)

Pogled na mapu moguće je mijenjati korištenjem jednog od dostupnih alata za mijenjanje pogleda.

Prvi način mijenjanja pogleda je korištenjem alata za navigaciju koji se nalazi u gornjem lijevom dijelu prostora za prikaz mape.
Pritiskom na strelicu pogled se pomiče u smjeru strelice, pritiskom na + približavamo pogled dok pritiskom na – pogled se udaljava.

Drugi način mijenjanja pogleda je korištenje alata iz alatne trake.

Upisivanjem mjerila i pritiskom na gumb postavljamo pogled na mapu u upisanom mjerilu.

Pritiskom na uključuje se alat za približavanje pogleda, pritiskom lijeve tipke miša na mapu približava se pogled području na koji je kliknuto.

Pritiskom na uključuje se alat za udaljavanje pogleda, pritiskom lijeve tipke miša na mapu udaljava se pogled od područja na koji je kliknuto.

Pritiskom na uključuje se alat za pomicanje mape, pritiskom i držanjem stisnute lijeve tipke miša pomiče se pogled u smjeru povlačenja miša.

Pritiskom na postavlja se pogled na cijelu mapu.

Pritiskom na vraća se na prethodni pogled.

Pritiskom na postavlja se slijedeći pogled.

Pritiskom na otvara se prozor u kojemu se upisuje koordinata točke na koju se želi usmjeriti pogled. Potrebno je upisati koordinate u Gauss Krugerovom koordinatnom sustavu u 6.zoni.

Dobivanje informacija o objektu

Pritiskom na uključuje se alat za prikaz informacija (atributa) o izabranom objektu.
Postavljanjem miša iznad objekta za kojega se traže informacije te pritiskom lijeve tipke miša u prostoru za prikaz atributa se prikazuju sve dostupne informacije o izabranom objektu.
Pritiskom na fotografiju objekta otvara se fotografija u punoj veličini.